Türkiye'nin İlk ve En Büyük ATT/Paramedik Platformu

  • Dolar 6.81
  • Euro 7.5818
  • GR ALTIN 381.29
  • ÇEYREK 625.74

Sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu!

Sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu!
  • 04 Ocak 2013, Cuma 20:21

 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

 

GENELGE

 

(Sıra No: 2)

 

1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 03.01.2013 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115913/33 sayılı Genelge ile 1/1/2013–30/6/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073837) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98798) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0234128) olarak belirlenmiştir.

 

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

 

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları,asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilmiştir.

 

Buna göre;

 

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2013 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2013 yılı ilk altı aylık döneminde ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

 

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2012 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2013 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2013 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2013 ayı içerisinde tamamlanacaktır.

 

Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2013 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

 

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

 

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

 

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin 6 ncı maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

 

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere; 2013 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmetsüresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

 

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

 

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

 

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

 

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

 

4- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2013 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

EKLER:

Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

(1) SAYILI CETVEL
1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)
UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI
Avukat AH 1/1 1.849,76 924,88 2.312,20
Mimar TH 1/1 2.009,62 1.004,81 2.512,03
Mühendis TH 1/1 2.009,62 1.004,81 2.512,03
Veteriner SH 1/1 1.876,95 938,48 2.346,19
Şehir Plancısı TH 1/1 2.009,62   2.512,03
Fizikçi TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Kimyager TH 1/1 1.826,23   2.282,79
İstatistikçi TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Jeolog TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Arkeolog TH 1/1 1.784,51   2.230,64
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.574,19   1.967,74
Tekniker TH 1/1 1.573,19   1.966,49
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.574,19   1.967,74
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.574,19   1.967,74
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00   1.558,75
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00   1.558,75
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.565,55   1.956,94
Hidrobiyolog TH 1/1 1.577,32   1.971,65
Hidrolog TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Jeofizikçi TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Jeomorfolog TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00   1.558,75
Matematikçi TH 1/1 1.826,23   2.282,79
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00   1.558,75
Pilot TH 1/1 1.577,32   1.971,65
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.247,00   1.558,75
Sanat Tarihçisi TH 1/1 1.574,19   1.967,74
Çözümleyici GİH 1/1 1.372,32   1.715,40
Programcı GİH 1/1 1.372,32   1.715,40
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 2.304,32   2.880,40
Mütercim GİH 1/1 1.277,17   1.596,46
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.199,01   1.498,76
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.189,16   1.486,45
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.173,50   1.466,88
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.189,16   1.486,45
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Ö ğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.173,50   1.466,88
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.232,51   1.540,64
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.232,51   1.540,64
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.168,02   1.460,03
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.160,21   1.450,26
Sosyolog TH 1/1 1.577,32   1.971,65
Uzman Tabip SH 1/1 2.160,57   2.700,71
Tabip SH 1/1 1.909,03   2.386,29
Diş Tabibi SH 1/1 1.731,11   2.163,89
Psigolog SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Biyolog SH 1/1 1.558,25   1.947,81
Bakteriyolog SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.497,91   1.872,39
Ebe (Sağlık BilimleriLisansiyeri) SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.305,65   1.632,06
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.305,65   1.632,06
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.546,64   1.933,30
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 1.497,91   1.872,39
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.305,65   1.632,06
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.305,65   1.632,06
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.305,65   1.632,06
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Eczacı SH 1/1 1.653,67   2.067,09
Fizyoterapist SH 1/1 1.584,19   1.980,24
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.305,65   1.632,06
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 1.911,00   2.388,75
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.506,78   1.883,48
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/1 1.319,95   1.649,94
Antropolog SH 1/1 1.549,59   1.936,99
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.578,36   1.972,95
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 1.250,84   1.563,55

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

 

UNVAN Ö ğ renim Durumu Hizmet Yılı Oran (%) 01/01/2013­30/06/2013 DÖNEM İ BRÜT TUTAR
Hukuk Müşaviri   a) 13 y ı l ve daha fazla olanlar 170 1.192,47
b) 0-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 911,89
Avukat   a) 19 y ı l ve daha iazla olanlar 150 1.052,18
  b) 13-18 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 140 982,03
  c) 0-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 911,89
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı   a) 18 y ı l ve daha iazla olanlar 150 1.052,18
  b) 12-17 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 140 982,03
  c) 0-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 911,89
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi   a)18 y ı l ve daha fazla olanlar 120 841,74
  b) 12-17 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 110 771,60
c) 0-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 701,45
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci Lisans mezunu olanlar a) 21 y ı l ve daha iazla olanlar 110 771,60
b) 15-20 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 701,45
c) 6-14 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 631,31
d) 0-5 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 596,23
Önlisans mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha iazla olanlar 110 771,60
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 701,45
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 631,31
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 596,23
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha iazla olanlar 100 701,45
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 631,31
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 596,23
Uzman Tabip   a) 13 y ı l ve daha iazla olanlar 200 1.402,90
b) 7-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
yukarı çık