Bazı sağlık personelinin üst öğrenim tamamlamasına ilişkin esaslar belirlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi görev yapan veya yapacak olan sağlık personelinin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yurtiçi eğitim kurumlarında alacakları ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime ilişkin esasları düzenleyen Yönetmelik yayımlandı.

Bazı sağlık personelinin üst öğrenim tamamlamasına ilişkin esaslar belirlendi
Bazı sağlık personelinin üst öğrenim tamamlamasına ilişkin esaslar belirlendi ATTYİZ.BİZ.TR

Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan “Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği” bugün (22 Haziran 2017) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUBU SAĞLIK PERSONELİNİN ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi görev yapan veya yapacak olan sağlık personelinin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yurtiçi eğitim kurumlarında alacakları ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 926 sayılı Kanunun 13 üncü, 67 nci ve 68 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

b) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,

c) Eğitim kurumu: Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu sağlık personeline, önlisans, lisans ve/veya lisansüstü eğitim vermek üzere protokol yapılmış olan kurumları,

ç) Lisans eğitim ve öğretimi: Orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Lisansüstü eğitim: Aşağıdaki kademelere ayrılan yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini;

1) Yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim ve öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretimi,

2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek lisans, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

3) Tıpta uzmanlık (tıpta yan dal uzmanlık dâhil): Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

4) Diş hekimliğinde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

5) Veteriner hekimlikte uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü eğitim öğrencisi: Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan subay ve astsubayların programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle eğitim kurumları ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

f) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

g) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

ğ) Ön lisans eğitimi: Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az ikiyıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

h) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Sağlık personeli: Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, sağlık sınıfını,

i) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

k) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Lisans, Lisans Eğitimine İlişkin Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 4 – (1) Bakanlık nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara; ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda ve ÖSYM tarafından yerleştirilen ortaöğretime dayalı en az sekiz yıllık program mezunu veya ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının ara sınıflarından öğrenciler alınır.

Kontenjan

MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans eğitimine, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığının harekât ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından tespit edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Belirlenecek bu kontenjanlar ve kayıt kabul koşulları Bakanlık tarafından her yıl en geç Şubat ayı içerisinde YÖK’e ve ÖSYM’ye bildirilir.

Duyuru

MADDE 6 – (1) Askeri öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, Bakanlık tarafından her yıl; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yerler ile gerekli diğer bilgiler basın yayın organları aracılığıyla ve internet sayfasında duyurulur.

Giriş koşulları

MADDE 7 – (1) Ön lisans ve lisans eğitimine giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması,

2) TSK’nın manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

3) Toplumda tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, fuhuş, gayri tabi mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

5) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak,

ç) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

d) Bir askeri okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

e) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

f) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak,

g) Bakanlık tarafından yapılacak olan mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

ğ) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

(2) Giriş koşullarını sağlamadığı tespit edilen öğrencilerin tespit edildiği andan itibaren öğrencinin okuldan ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim süresi ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının eğitim süresi kadardır. Öğrenciler öğrenimlerini 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca askeri öğrenciler bir sınıfı en çok iki eğitim öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin ve stajların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar.

(2) Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim ve öğretim süresi azami eğitim, öğretim süresinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın usulüne uygun alınmış sağlık raporuna dayalı olması ve raporun öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca kabul edilmesi gereklidir. Askeri öğrenciler sağlık nedeniyle en çok iki eğitim ve öğretim yılı kaybedebilirler.

(3) Sağlık mazereti dışında hazırlık sınıfı için ek süre tanınmaz.

Eğitim ve öğretim programları

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri yıllık takvimlerde gösterilir. Yükseköğretim takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programları esas alınır.

(2) Askeri öğrencilere, öğrenim süreleri içinde teorik ve uygulamalı askeri eğitim programları uygulanır.

(3) Teorik ve uygulamalı askeri eğitim öğretim programları ve kamplar, askeri öğrencilerin akademik programını aksatmayacak sürelerde planlanır.

(4) Yıllık takvim eğitim programı ve uygulama ayrıntıları yönerge ile belirlenir.

Eğitim ve öğretime devam mecburiyeti

MADDE 10 – (1) Askeri öğrenciler, bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim ve öğretimin gereği olan her türlü bilimsel faaliyetlere devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadırlar. Askeri öğrencilerin bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları, vize (ara sınav) ve final (ana sınav) katılımları ve söz konusu sınav sonuçları belgelenir.

(2) İki yarıyılda mazeretsiz toplam 30 gün ve daha fazla eğitim, öğretime devam etmeyen öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler. Mazeretsiz olarak eğitim, öğretime ve uygulamalar ile staj eğitimlerine devam etmeyen askeri öğrenciler hakkında eyleminin niteliğine göre sıralı disiplin amirlerince disiplin cezası verilir veya kanuni işlem yapılır.

(3) Mazeret olarak sayılan sağlıkla ilgili herhangi bir neden dışında, bir teorik dersin veya ders grubunun (laboratuvar eğitimi dâhil) yüzde otuzundan veya uygulamalı staj derslerinin yüzde yirmisinden fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sınavlarına alınmazlar. Mazeret olarak kabul edilen sağlık nedenleri ile bir eğitim öğretim yılında bir dersin teorik ve pratik kısımlarından ayrı ayrı yüzde ellisinden fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sınavlara alınmazlar.

(4) Askeri öğrenciler devamsızlıktan dolayı kaybetmiş oldukları eğitim ve öğretim yılını, bir sonraki yıl bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar.

(5) Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler, müteakip eğitim ve öğretim yılı başına kadar derslere devam ettirilir.

(6) Öğrenim görülen kurumun mevzuatı ile TSK’nın konuya ilişkin mevzuatı arasında herhangi bir çatışma olursa TSK’nın ilgili mevzuatı uygulanır.

Sınav, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler öğrenim yaptıkları ilgili fakülte, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının sınav ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.

(2) Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili kurullar tarafından öğrencinin başarısını izlemeyi sağlayıcı bir Eğitim Takip Sistemi/Öğrenci Akademik Gelişim Takip Sistemi oluşturulur. Bu öğrenci sicili, öğrencinin subaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

Mazeretler

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin, eğitim ve öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının, yetkili sağlık kuruluşunca belgelenmesi gerekir.

(2) Sağlık durumları nedeniyle eğitim öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Disiplin esasları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma

MADDE 13 – (1) Disiplin cezaları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma hususlarında askeri öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin özlük hakları

MADDE 14 – (1) Askeri öğrenciler parasız yatılı olup, harçlık, giyecek, barınma, genel eğitim ve öğretim ile diğer özlük hakları askeri öğrenciler için yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlık tarafından karşılanır.

Ödül

MADDE 15 – (1) Ödül hususunda askeri öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Subaylığa veya astsubaylığa nasıp

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, 926 sayılı Kanun kapsamında; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa veya astsubay çavuşluğa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

a) Fakülte veya yüksekokulları bitirip de teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbedilmeden önce subaylar veya astsubaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

(2) Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluluklar nedeniyle fakülte veya yüksekokulları 30 Ağustos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

Mezuniyet sonrası askeri eğitim

MADDE 17 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitiren öğrenciler subay veya astsubay nasbedildikten sonra sınıf okulunda nasbedildikleri rütbede ilk açılacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır. Personel sınıf okulu eğitimini müteakip sınıfı ile ilgili bir göreve atanır.

Mecburi hizmet yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) Öğrenciler mezuniyetlerini takiben 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinde belirtilen süre kadar mecburi hizmete tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimine İlişkin Hususlar

Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık eğitimi

MADDE 19 – (1) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esasları doğrultusunda tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına, subay nasbedildikten sonra on beş yıllık fiili hizmet süresinin sonuna kadar aşağıda belirtilen şartları haiz olanlar kabul edilirler:

a) Başvuru tarihine kadar almış olduğu sicillerin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olmak,

b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olunsa bile;

1) Millete ve Devlete karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından mahkûm olmamak,

2) Firar, amir veya üste fiilen taaruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmamak.

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması.

(2) Personelin kendinden kaynaklanmayan harekât ve benzeri görevler gibi diğer nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için, ilgili kurum tarafından daha sonraki dönemlerde yapılacak sınav/sınavlara, ilave sınav başvuru hakkı tanınır. Söz konusu personele on beş yıllık fiili hizmet süresi sonundan itibaren, sınava giremedikleri süre kadar başvuru hakkı tanınır, bu süre iki yıldan fazla olamaz.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar nedeniyle almış oldukları cezalar ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bu suçlardan mahkûm olanların başvuruları kabul edilmez.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavları, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılır.

(5) Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığının harekât ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, hazırlanan Yıllık Uzman Tabip Temin ve Yetiştirme Planlarında yer alan uzmanlık dalı kontenjanları sınav tarihinden yeterli süre öncesinde yayım yolu ile duyurulur.

(6) Bakanlık tarafından, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; eğitim kurumu ile koordine edilerek belirlenen kontenjanlar, YÖK tarafından sınavdan önce yayımlanacak Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık ve Diş Hekimliğince Uzmanlık Sınavlarına Müracaat Kılavuzlarında yer alması için Sağlık Bakanlığı, YÖK Başkanlığı ile ilgili eğitim kurumuna gönderilir.

(7) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; sınavlar için başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki şartlara haiz personel bilgileri, Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlara haiz adayların kimlik bilgileri, adaylardan kontenjan tercihlerinin alınma süreci başlamadan önce ÖSYM’ye gönderilir. Bakanlıkça belirtilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(8) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru esaslarına göre ÖSYM’ye şahsen yapar.

(9) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık sınavına giren personele ait sınav sonuçları, ilgili eğitim kurumu tarafından Bakanlığa bildirilir.

(10) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Bakanlık ile Tıpta Uzmanlık Kurulunun tespit edeceği kurum ve birimle yapılacak protokol kapsamında nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri Bakanlık ile koordine kurularak, başka kurumlarda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde eğitim sorumlusu istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır.

(11) Bakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek belirlenen kontenjana yerleştirilen personel kimlik bilgileri Kuvvet Komutanlıklarına bildirilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir. Söz konusu personel, Kuvvet Komutanlıkları tarafından, 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince Bakanlık ile koordine edilerek, eğitimleri süresince eğitim kurumunun bulunduğu Garnizon Komutanlığı emrine (tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi görmek üzere) atandırılır.

(12) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimine son verilir.

(13) Sınavı kazanan personel;

a) Tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta uzmanlık eğitimine;

1) İki yıllık kıt’a, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,

2) İki yıllık kıt’a, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler. Ancak, eğitim ve hizmetin aksamasının söz konusu olduğu hallerde acil ve zorunlu ihtiyaç bulunan uzmanlık branşlarının, günün şartları ve teknolojik gelişmeler uygun olarak kurulacak yeni birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, aranan kıt’a, kurum ve karargâh hizmet süresi, gerektiğinde Bakanlıkça kısaltılabilir.

b) Tıpta yan dal uzmanlık eğitimine;

1) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sınavın yapıldığı yıl,

2) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler.

(14) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitim ve öğretim süresi ilgili mevzuatta belirtilen süreler kadardır.

(15) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimine başlayan öğrenciler, eğitim kurumu ile bu Yönetmeliğe uygun olarak imzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumunun eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatına tabi olurlar.

(16) Eğitim kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların, uzmanlığının tescili için gerekli işlemleri ilgili mevzuatına göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesini müteakip durum, personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığına gönderilir, aynı zamanda Bakanlığa bilgi verilir.

(17) Eğitim kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun ilgili mevzuatında belirtilen şartlar ile birinci fıkranın (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları kaybedenlerin eğitim kurumundaki eğitimine son verilir. Bu durum, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bildirilir. Öğrenci statüsü sona eren personel kimlik bilgileri Bakanlık tarafından ilgili Kuvvet Komutanlığına bildirilir. Yukarıda sayılan nedenlerle eğitimine son verilen personele tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık sınavlarına tekrar başvuru hakkı verilmez.

(18) Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitiminde bulunanlardan, sağlık veya harekât ve benzeri görevlendirme sebepleri dışında kendi isteği ile eğitimi bırakan veya eğitimlerini ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır ve bahse konu sınavlara tekrar giriş hakkı tanınmaz.

(19) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimini bitirerek uzman unvanı alan personel, uzman unvanı aldıkları uzmanlık alanında, uzmanlık eğitimi süresinin yarısı kadar TSK’da görev yapmadan, ikinci bir uzmanlık eğitimine başvuramaz.

Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yaptırılacak yüksek lisans ve doktora eğitimi

MADDE 20 – (1) YÖK Başkanlığınca tespit edilen esaslar doğrultusunda, sağlık bilimleri alanında, eğitim kurumlarında yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretimine aşağıda belirtilen personel başvurabilir.

a) Personelin hangi hizmet yılları arasında Bakanlık nam ve hesabına lisansüstü eğitime gönderileceği ve bu kapsamda müracaat edebileceği yıllar Bakanlık tarafından belirlenir.

b) Muvazzaf askerlik süresi hariç olmak üzere, Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda meslekleri ile ilgili olarak staj eğitimini müteakiben iki yıllık hizmet süresini (bu süre gerektiğinde Bakanlık tarafından kısaltılabilir) yüksek lisans veya doktora öğrenimine başlayacağı tarih itibariyle tamamlayacak olanlar ile açılan programlar için belirlenecek alanlarda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olanlar.

c) 19 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara haiz olanlar.

(2) Bakanlık nam ve hesabına açılacak yüksek lisans, doktora program ve kontenjanları ile başvuru esasları, Bakanlık tarafından; kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve eğitim kurumu ile yapılan koordine sonucunda belirlenir ve TSK'ya yayınlanır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen program ve kontenjanlar ile başvuru esasları internet sayfasında da yayımlanır.

(3) Yüksek lisans ve doktora eğitimine başvuruda, eğitim kurumunun mevzuatına göre belirlenmiş olan belgeler ile kuvvet komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler adaylardan talep edilir.

(4) Adaylar, yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlarının ilan edilmesini müteakip, başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler ile otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yoluyla ilgili Kuvvet Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlara haiz adayların kimlik bilgileri ve başvuru belgeleri eğitim kurumuna gönderilir ve Bakanlığa bilgi verilir. Bakanlık tarafından bildirilen aday listesinin dışında kalan adaylar eğitim kurumu tarafından sınava alınmazlar, sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(5) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, eğitim kurumu tarafından belirlenen yer ve zamanda yapılır.

(6) Yüksek lisans ve doktora eğitimine kabul esasları, eğitim kurumunun mevzuatında yer alan hükümlere göre yürütülür. Ancak, bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere;

a) Bakanlık nam ve hesabına tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkla geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda,

b) Bakanlık nam ve hesabına tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkla geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyılda,

c) Bakanlık nam ve hesabına doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyılda,

ç) Bakanlık nam ve hesabına doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyılda tamamlanır. Tahsis edilen süreler içerisinde eğitimini tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

(7) Eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlara yerleştirilen personel kimlik bilgileri, Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bakanlık tarafından, Bakanlık nam ve hesabına ilan edilen yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlarına yerleştirilen personel kimlik bilgileri kuvvet komutanlıklarına bildirilir.

(8) Kontenjana yerleştirilen adaylar, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ilgili eğitim kurumunda, eğitim kurumunun mevzuatına göre yaparlar.

(9) Eğitim kurumu tarafından, 19 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlara yerleştirilen TSK mensubu personel, eğitim kurumunun bulunduğu garnizonda, sınıf ve statüsüne uygun kadroya (yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere) atandırılır.

(10) Yüksek lisans ve doktora eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

(11) Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince, meslek onuru ile bağdaşmayan hareketlerinden dolayı 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları kaybeden personelin, eğitim kurumundaki yüksek lisans ve doktora eğitimine son verilir ve tekrar başvuru hakkı verilmez.

(12) Eğitim kurumunda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan personelden, eğitim kurumunun ilgili mevzuatı ile 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları kaybeden öğrencilerin durumu, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte, Bakanlığa bildirilir. Öğrenci statüsü sona eren personel kimlik bilgileri, Bakanlık tarafından ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir.

Ortak hususlar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ve kuvvet nam ve hesabına, lisansüstü eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun uygun görmesini müteakiben, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğine göre izin verilir.

(2) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık ile diğer sağlık personelinden uzmanlık belgesi alanlar ile yüksek lisans ve doktora yapan personele, 926 sayılı Kanunun hükümlerine göre kıdem verilir.

(3) Bakanlık nam ve hesabına, bu Yönetmelik esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ve kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitimi bitiren personelin yükümlülükleri, 926 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde uygulanır.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ve yüksek lisans, doktora eğitim ve öğretimine, sağlık nedeni dışında son verilen veya kendi isteği ile öğrenimini bırakan askeri personel hakkında, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre nasıp düzeltmesi yapılır.

(5) Diğer sağlık personelinden ihtiyaç duyulan branşlarda, kuvvet nam ve hesabına lisansüstü eğitimleri, eğitim kurumu ile Bakanlık arasında imzalanan, Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülür.

(6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda Bakanlığın ilgili mevzuatı ile 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer mevzuat

MADDE 22 – (1) Lisansüstü eğitime ilişkin detaylı usul, esas ve şartlar ile diğer hususlar kuvvet komutanlıkları tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir.

(2) Personelin lisansüstü eğitim kapsamındaki tez, proje ve araştırma görevleri ile akademik kariyerini geliştirmesi amacıyla bilimsel etkinliklere katılımına, bildiri sunmasına ve makale yayımlanmasına yönelik esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 15/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

memurunyeri

#Millî Savunma Bakanlığı #Türk Silahlı Kuvvetleri #Sağlık Personeli #Ön Lisans #Lisans #Lisansüstü #Eğitim Ve Öğretim #Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği
Yorum Yaz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2018 Yılı Temmuz Dönemi İller Arası Tayin Münhal Kadrolar (Paramedik)
2018 Yılı Temmuz Dönemi İller Arası Tayin Münhal Kadrolar (Paramedik)
2018 Yılı Temmuz Dönemi İller Arası Tayin Münhal Kadrolar (Acil Tıp Teknisyeni)
2018 Yılı Temmuz Dönemi İller Arası Tayin Münhal Kadrolar (Acil Tıp Teknisyeni)